İş Makineleri Operatörlüğü Programı

Öğrenciler ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmeleri ve yeterli “YKS-1” puanı almaları gerekir.İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ  PROGRAMI
Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)
Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu 19 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü 05 Aralık 2012 tarihli YÖK kararı ile açılmıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İş Makineleri Operatörlüğü alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Birinci Düzey (Önlisans Derecesi)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmeleri ve yeterli “YKS-1” puanı almaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.span>

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İş Makineleri Operatörlüğü alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.span>
Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
İş makineleri konusunda, günümüz koşullarında bilimsel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilecek, kaliteli üretim gerçekleştirebilecek, iş hayatının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ve performanslı ara kademe insan gücünü yetiştirmektir.
Temel Program Kazanımları
1 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve  sorumluluk bilincine sahip olabilme,
2 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme ve mesleki literatürü    anlama yeteneğine sahip olabilme,    
3 Matematik, fen bilimleri konularında yeterli altyapıya sahip olarak; bu alanlardaki kuramsal     ve uygulamalı bilgileri, iş makineleri alanındaki problemlerin çözümleri için beraber  kullanabilme,
4 Bilgisayar kontrol sistemleri, veritabanı yönetimi ve tasarımı konularında bilgi sahibi olmak.
5 Teknik Resim ile çizilen bir resmi anlayıp yorumlayabilme,
6 Bilgisayar destekli tasarım programlarından Auto Cad  programı ile bilgisayar ortamında yapılacak iki boyutlu ve üç boyutlu çizimleri yapabilme,
7 Mekaniğin temel prensipleri ve mekanik sistemler hakkında bilgi sahibi olabilme,
8 Bilimsel ve mesleki  verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahip olabilme,   
9 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirmede etkin bir düzeye ulaşma becerisi,
10 Akademik ve profesyonel çevresinde etkin iletişim kurma becerisi gösterebilme,
11 Farklı mesleklerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, takım ruhuna sahip ve takımın bir üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde sorumluluk alabilme,
12 Toplumsal ve mesleki hayatında çevre ve insan sağlığı kurallarına uyma hususunda gerekli hassasiyeti gösterebilme,
13 Mesleği ile ilgili iş güvenliği konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olabilme,
14 Mühendis / yönetici ile genel ve teknik iletişim kurmanın gereğini bilme
15 İş Makineleri operatörü olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gerekliliğini bilme,
16  Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki sorumluluğunu bilme,
17  Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilme,
18  İş makineleri sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olabilme,
20  İş makinesini işyerinde, arazide ve karayollarında emniyetli, ekonomik ve verimli şekilde tekniğine uygun kullanarak, aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olabilme,
Mezunların İstihdam Profilleri
Programımız mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar “İş Makineleri Teknikeri” unvanı alarak ilgili alanlarda istihdam edilebilirler. Ayrıca mezunlarımız M.E.B. tarafından yapılan sınavı geçerek İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatör
Belgesi) almaları durumunda alanında eğitimli uzman operatörler olarak iş bulabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Ders Yapısı ve Kredileri
Daha Sonra İlan Edilecektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Bergama MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için 2 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80’den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=5683

Mezuniyet Koşulları
Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimi tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)
Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı)
Program Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahaman TOSUNE-posta: abdurrahman.tosun@deu.edu.trTel: 0 232 632 12 48 / 117Adres: Atatürk Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:1 35700 Bergama / İzmir
elektroniksigara
bizim site