Lojistik Programı

LOJİSTİK PROGRAMI
Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)
Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu 19 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. Henüz eğitime başlamamıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Lojistik alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Birinci Düzey (Önlisans Derecesi)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmeleri ve yeterli “YKS-6” puanı almaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Yatay Geçişle gelen öğrenciler: Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir. Dikey Geçişle gelen öğrenciler: Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lojistik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Küreselleşme sürecinin gittikçe hızlandığı ve kurumlar arası rekabetin tedarik zincirleri arasındaki rekabete dönüşmeye başladığı günümüz koşullarında, Lojistik gelişme göstermesi beklenen en önemli iş kollarından biridir. Lojistik alanındaki gelişmeler, firmalar için rekabet üstünlüğü yaratırken, tüm organizasyonlar da yönetim etkinliğini artırmaktadır. Faaliyetlerin verimli yürütülmesi için gereksinim duyulan malzeme ve hizmetlerin, doğru yerde, doğru miktarda ve doğru zamanda bulundurulması, organizasyonlara üstünlük kazandırmaktadır. Dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan lojistik sektörünün artan ihtiyacı için yüksekokulumuz bünyesindeki LOJİSTİK Programındaara elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.- Teorik bilgilerini pratiğe aktarabilen,Gerçeğe en yakın iş tecrübesini elde edebilen,- Dünyanın, Türkiye’nin ve Sektörün en önde gelen firmalarını tanıyan,Mezun olduğunda derhal iş bulma imkanı elde edebilen,Başta ülkesine ve toplumsal çevresine karşı, iş ahlakının gereklerinin, değerlerinin ve sorumluluklarının bilincinde olan nitelikli “Ara İşgücü” yetiştirmek hedeflenmiştir.Ayrıca işletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; dış ticaret, gümrük, taşımacılık konularına hakim, nitelikli, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışacak ara elemanlaryetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Program Kazanımları
1 Lojistik alanı ile ilgili mesleki bilgi ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje yapabilme becerisine sahip olmak.
2 Lojistik alanı ile ilgili uygulamalarda, öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takım içerisinde veya bireysel olarak çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
3 Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerebilme becerisine sahip olmak.
4 Lojistik alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
5 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
6 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
7 Lojistik alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
8 Hukuk, muhasebe, matematik, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
9 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
10 Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
12 Türk dilini doğru kullanabilme ile temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine sahip olmak
13 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak, iş ve özel yaşamlarında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek.
14 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme ve girişimcilik becerisini kazanmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programımız mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar “Lojistik Meslek Elemanı” unvanı ile Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri,Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret, İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Lojistik Birimleri, Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümleri, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Ulaştırma Bakanlığının ilgili birimlerinde istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Ders Yapısı ve Kredileri
Daha Sonra İlan Edilecektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Bergama MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için 2 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Bergama Meslek Yüksekoklu eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.Ayrıntılı bilgi için bakınız:http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683
Mezuniyet Koşulları
Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimi tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)
Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)
E-posta: bergamamyo@deu.edu.tr  Tel: 0 232 632 12 48  Adres: Atatürk Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:1 35700 Bergama / İzmir