Bilgisayar Teknolojisi Programı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)
Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek  Yüksekokulu 19 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. Bilgisayar Teknolojisi Programı  05 Aralık 2012 tarihli YÖK kararı ile açılmıştır.  Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere  Bilgisayar Teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Birinci Düzey (Önlisans Derecesi)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmeleri ve yeterli “YKS-1” puanı almaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki  yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak  isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans  Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası  Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz  Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları  uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgisayar Teknolojisi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Bilgisayar Teknolojisi Programı, ülkemizde hızla gelişip, büyüyen bilişim sektörünün ihtiyacı olan bilgisayar kullanımı, donanım bakım ve onarımı işletim sistemleri, bilgisayar ağ sistemleri, temel düzeyde yazılım geliştirilmesi alanlarında bilgi ve becerileriyle donatılmış, alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilen ve sorunlara çözüm üretebilme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektir.
Temel Program Kazanımları
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2 Bilgisayar donanımlarını, işletim sistemlerini, uygulama yazılımlarını, ağ sistemlerini tanıyıp kurulumunu yapmak ve bunları etkin kullanma becerisine sahip olmak.
3 Elektronik devre elemanları, sayısal ve analog sistemler ve bu sistemlerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
4 Bilgisayar kontrol sistemleri, veritabanı yönetimi ve tasarımı konularında bilgi sahibi olmak.
5 Temel düzeyde programlama dilleri ve web tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak.
6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
7 Bilgisayar virüsleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.
8 Bir araştırma problemini tanımlama, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini uygulama, veri toplama ve analizi bilgi ve becerisine sahip olmak.
9 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
11 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
12 Kimyasalların tehlikelerini tanımlayabilmek ve ilgili risk analizlerini yapabilmek.
13 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilmek.
14 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
15 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programımız mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar “Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri” unvanı ile bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı her alanda istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Dikey Geçiş
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Yatay Geçiş:
 “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerince yapılır.
Ders Yapısı ve Kredileri
Daha Sonra İlan Edilecektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Bergama MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=5683

Mezuniyet Koşulları
Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimi tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)
Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı)
Program Başkanı: Öğr. Gör. Sezgin ATAÇ
E-posta: sezgin@deu.edu.tr
Tel: 0 232 632 12 48 / 123
Adres: Atatürk Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:1 35700 Bergama / İzmir
elektroniksigara
bizim site