Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI
Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)
Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu 19 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. Halka İlişkiler ve Tanıtım Programı 2 Nisan 2014 tarihli YÖK kararı ile açılmıştır.Henüz eğitime başlamamıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Halkla İlişkiler veTanıtım alanında ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi
Birinci Düzey (Önlisans Derecesi)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmeleri ve yeterli “YKS-4” puanı almaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Günümüzün küresel ve yerel pazarlarında,  işletmeler arasındaki rekabet yıkıcı boyutlara ulaşmıştır. Zorlu pazar koşullarında ayakta kalabilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için işletmeler, halkla ilişkiler ve reklam faaliyetlerine yönelmiş ve bir yönetim felsefesi haline getirmişlerdir. Bu doğrultuda işletmeler için önemi giderek artan halkla ilişkiler ve reklam birimlerinde görevlendirilmek üzere donanımlı iş gücünü yetiştirmek bu programın ana amacını oluşturmaktadır.Kurumun iletişim faaliyetleri doğrultusunda halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları planlayacak ve uygulayacak iletişim yöneticileri yetiştirmek, halkla İlişkiler ve reklam disiplinlerine ilişkin kuramsal, teknik ve pratik bilgileri kazandırmak, toplam iletişim faaliyetleirnde kullanılmak üzere araştırma ve ölçme teknik ve yöntemlerini öğretmek, halkla ilişkiler ve reklam disiplinlerinin diger disiplin ve yönetim süreçleri ile ilişkilerini öğretmek, kurumsal imaj ve kurumsal itibar yönetimi ile halkla ilişkileri ilişkilendirmek diğer amaçlarıdır.
Temel Program Kazanımları
1 Halkla ilişkiler ve tanıtım, reklam ve pazarlama iletişimi alanlarına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlara ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olmak
2 Halkla ilişkiler disiplininin araştırma, planlama, uygulama ve denetleme süreçlerine ilişkin kuramsal bilgilere sahip olmak
3 Halkla ilişkiler, pazarlama ve reklam fonksiyonlarının etkin şekilde kullanılması için gerekli bilgileri öğrenmek
4 Diğer sosyal bilimler disiplinlerinin halkla ilişkiler ve tanıtım alanındaki rolünü kavrayabilme ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme
5 Halkla ilişkiler ve reklam mecralarına yönelik bilgi ve kavrayışa sahip olmak
6 Halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarına ilişkin kuramsal bilgileri ve kampanya süreçlerini öğrenmek
7 Yaratıcı düşünme yöntem ve tekniklerini öğrenmek
8 Mesleki boyutta etik değerleri ve yasal haklarını tanımak, olması gerektiği gibi uygulamak
9 İşletmenin ihtiyacına göre nitel ve nicel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
10 Tüketici davranışları, müşteri ilişkileri, marka yönetimi, sosyal medya ile görsel iletişim ve tasarım alanları hakkında bilgi sahibi olmak
11 Halkla İlişkiler ve reklama ilişkin konular hakkında sözlü ve yazılı sunum ve rapor hazırlamak
12 Bilgisayar kullanım, internet, çalışma sayfaları, powerpoint sunumları, görsel tasarımda kullanılan photoshop programı gibi bilgisayar uygulamalarına ilişkin yeteneklerini geliştirebilmek 
13 Mesleki yabancı dili etkin kullanabilmek
14 Medya planlama ve tekniklerini özgün ve yaratıcı stratejilerle yürütmek
15 Halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama alanlarında seminer, kongre, sempozyum gibi organizasyonların etkinlik öncesi, sırası ve sonrası aşamalarını yürütmek
16 Halkla İlişkiler ve reklam alanına yönelik etik uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak
17 Halkla İlişkiler uygulamalarını etik bakışla değerlendirebilmek
Mezunların İstihdam Profilleri
Programımız mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” unvanı her alanda istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Bergama MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için 2 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=5683

Mezuniyet Koşulları
Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimi tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)
Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

E-posta: bergamamyo@deu.edu.tr  Tel: 0 232 632 12 48  Adres: Atatürk Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:1 35700 Bergama / İzmir