İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI
Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)
 Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu 19 Nisan 2012 tarihinde kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 5 Aralık 2012 Tarihli YÖK kararı ile kurularak  2013-2014 eğitim öğretim yılında ön lisans normal örgün öğretim eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Önlisans
Derecenin Düzeyi
Önlisans Derecesi
 Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ülke genelinde Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler: Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler: Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.  Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.
Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğinde risk oluşturacak diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslekelemanları yetiştirmektir.Bunun yanı sıra tehlikelerin kaynağında yok edilmek, çalışanların tüm dikkatini işine vermesini sağlayarak iş veriminin arttırmak, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı nın amaçları arasındadır.
 Temel Program Kazanımları
1 Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı   mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek.
2 Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş   güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
3 İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını   tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma   yetkinliğine sahip olmak.
4 İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak.
5 İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında   yeterli bilgiye sahip olmak.
6 Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olmak.
7 İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel mevzuatı takip etmek,   yorumlayabilmek ve uygulamak.
8 İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının   engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi   olmak.
9 Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek.
10 Acil durum yönetimini etkin yürütebilmek.
11 Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek.
12 Kimyasalların tehlikelerini tanımlayabilmek ve ilgili risk analizlerini   yapabilmek.
13 Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmaları sürecini   düzenleyebilmek.
14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme   becerisine sahip olmak.
15 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve   gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak.
16 Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak.
17 İş ve özel yaşamlarında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini   geliştirmek.
18 En az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmek.
19 Makina ve Techizatı tanıma ve etkin şekilde kullanabilmek.
 Ders İçerikleri
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Programı Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.
Mezunların İstihdam Profilleri
Derece sahibi mesleğini özel sektörde veya kamu sektöründe icra edebilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Birinci düzey programlara başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Bergama MYO Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için 2 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=5683

Mezuniyet Koşulları
Eğitim programındaki tüm teorik dersleri ve uygulamalı dersleri, 30 iş günlük pratik eğitim de dahil olmak üzere başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve başarısız notu olmayan öğrenciler Önlisans Derecesi almaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)
Tam gün
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı)

Program Başkanı:Öğr. Gör. Dr. Gonca KÖSE

e-posta: gonca.dogru@deu.edu.tr

Tel: 0 232 632 12 48 / 115

Adres: Atatürk Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:1 35700 Bergama / İzmir